Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

H σχολή Carierra Πάτρας είναι ένας εκπαιδευτικός χώρος που παρέχει άρτια επαγγελματική εκπαίδευση σε ένα περιβάλλον που ενισχύει την ευαισθητοποίηση, την ομαδικότητα και την καλλιέργεια των σπουδαστών.

Οι πρωτοβουλίες της Carierra σε θέματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και η συμβολή της, με όλα τα δυνατά μέσα, στην προώθηση ανώτερων σκοπών, όπως η προστασία του περιβάλλοντος, η οικονομική αρωγή στους έχοντες ανάγκη και η συμπαράσταση σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, αναπτύσσουν στους σπουδαστές αξίες που θα τους καθοδηγούν για μια ζωή.

Έτσι, οι σπουδές στην Carierra δεν προσδίδουν μόνο στείρες γνώσεις στο σπουδαστή αλλά μια πρωτόγνωρη εμπειρία μάθησης με στόχο την ολοκλήρωση της προσωπικότητας και την ευαισθητοποίηση για την ανάληψη θετικών πρωτοβουλιών προς το κοινωνικό σύνολο.