Πολιτική Ποιότητας

ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών σταθερής ποιότητας αποτελεί δέσμευση για την επιχείρηση CARIERRA ΠΑΤΡΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΕ διασφαλίζεται με την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) κατά το Πρότυπο ISO 9001:2015.

Βασικός σκοπός του (ΣΔΠ) είναι η συνεχής βελτίωση του με αντίκτυπο στην αντίστοιχη βελτίωση των υπηρεσιών της επιχείρησης CARIERRA ΠΑΤΡΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΕ.

 Η επιχείρηση παρακολουθεί τόσο τις ανάγκες των πελατών όσο και τις εξελίξεις στο χώρο της επαγγελματικής κατάρτισης ώστε να παρέχει υπηρεσίες που να εξασφαλίζουν συνεχή ικανοποίηση των απαιτήσεων των σπουδαστών.

Στην επιχείρηση CARIERRA ΠΑΤΡΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΕ η έννοια της ποιότητας περιλαμβάνει:

  • Την τήρηση όλων των Νόμων και Κανονισμών της Εθνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας.
  • Την πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων των σπουδαστών, όπως αυτές έχουν συμφωνηθεί μέσω αντίστοιχων γραπτών συμβάσεων ή συμφωνιών.
  • Την περιοδική αξιολόγηση των προμηθευτών της για την εξασφάλιση της κάλυψης των αντίστοιχων απαιτήσεων ποιότητας.
  • Τη συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού.
  • Τη διερεύνηση αιτιών των μη συμμορφώσεων ή των παραπόνων και ο περαιτέρω καθορισμός διορθωτικών ενεργειών.
  • Τον καθορισμό μετρήσιμων και αντικειμενικών στόχων βελτίωσης της συνολικής λειτουργίας της επιχείρησης στην προγραμματισμένη Ανασκόπηση του Συστήματος.

Εφαρμόζουμε σύστημα ποιότητας ISO 9001:2015, με πεδίο εφαρμογής

 

Παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και υλοποίηση εξ αποστάσεως κατάρτισης

Ο Υπεύθυνος Ποιότητας είναι εξουσιοδοτημένος να εφαρμόζει και να συντηρεί το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας. Είναι εξουσιοδοτημένος να επικοινωνεί με τους πελάτες για οποιαδήποτε θέματα που αφορούν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Έχει την τελική ευθύνη για διακοπή ή επανέναρξη των εργασιών της Εταιρείας ανάλογα με την εμφάνιση ή εξάλειψη συστηματικών αστοχιών ποιότητας.

Η Πολιτική Ποιότητας ανασκοπείται κατά την ετήσια προγραμματισμένη Ανασκόπηση του Συστήματος Ποιότητας και όποτε υπάρξει σημαντική αλλαγή στην παροχή υπηρεσιών της επιχείρησης.

Το όραμα της Εταιρείας είναι η καθιέρωση της στην αγορά έχοντας ικανοποιημένους σπουδαστές και προσωπικό.