Βάσεις Δεδομένων MySQL

H σχολή  CARIERRA ΠΑΤΡΑΣ (Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών), προσφέρει εξειδικευμένη κατάρτιση αλλά και διαρκή επιμόρφωση, μέσα από ένα ευρύ φάσμα σύγχρονων και πιστοποιημένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων Νέων Τεχνολογιών και Πληροφορικής.

Η MySQL  είναι ένα  σύστημα διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδομένων (relational database management system) ή RDBMS. Σε γενικές γραμμές είναι ένα πακέτο λογισμικού (software package) που είναι πολύ καλό στην οργάνωση και τη διαχείριση μεγάλων ποσοτήτων πληροφοριών.

Ενότητες:

Εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων

Δημιουργία βάσεων δεδομένων

Αλλαγές στις βάσεις δεδομένων

Δημιουργία πίνακα

Προσθήκη/Μεταβολή/Διαγραφή αλλαγών