Σεμινάρια SPSS – Στατιστική ανάλυση

Απευθύνεται σε:

  • Φοιτητές
  • Ερευνητές
  • Και για όσους ενδιαφέρονται για Εκπόνηση Πτυχιακών Εργασιών και Ερευνών

Στο Σεμινάριο γίνεται εφαρμογή σε πραγματικά παραδείγματα, με στατιστικές αναλύσεις και ασκήσεις που βοηθούν στην κατανόηση του στατιστικού προγράμματος spss.
Το Σεμινάριο μπορεί να γίνει σε Μάθημα το οποίο αποτελείται και από άλλα άτομα δημιουργώντας ένα τμήμα ή σε ιδιαίτερο.

Περιεχόμενο Σεμιναρίου
1. Βασικές λειτουργίες του λογισμικού SPSS
Εισαγωγή στο περιβάλλον εργασίας του στατιστικού προγράμματος SPSS
Εισαγωγή δεδομένων στον Data Editor-Δύο επιλογές: Data View (καταχώρηση δεδομένων) και Variable View (καταχώρηση και ρυθμίσεις μεταβλητών)
Μεταφορά δεδομένων από άλλα λογισμικά προγράμματα (Excel, Access, κ.α) στο SPSS
Καθορισμός ιδιοτήτων μεταβλητών (variable view)
Διαχείριση αρχείων δεδομένων (data) και αποτελεσμάτων (output).

2. Βασικές αρχές στατιστικής
Είδη μεταβλητών (ποιοτικές, ποσοτικές, διακριτές, συνεχείς)
Έλεγχος κανονικότητας και Έλεγχος υποθέσεων (μηδενική και εναλλακτική υπόθεση)
Δειγματοληψία (Απλή τυχαία, Συστηματική, Στρωματοποιημένη, Κατά συστάδες, Πολυσταδιακή)

3.Περιγραφική στατιστική
Κατανομή συχνοτήτων
Διαχείριση δεδομένων – Μετασχηματισμοί μεταβλητών (select cases-επιλογή περιπτώσεων, sort cases-ταξινόμηση, recode-ανακωδικοποίηση, compute-υπολογισμοί νέων μεταβλητών)
Περιγραφικά μέτρα κεντρικής θέσης (μέσος όρος, διάμεσος,επικρατούσα τιμή)
Περιγραφικά μέτρα διασποράς (διακύμανση, τυπική απόκλιση, τυπικό σφάλμα,διασπορά, εύρος)

4. Διαχείριση Δεδομένων
Περιπτώσεις Πρόσθεσης
Συνυπολογισμός
Περιπτώσεις Διπλότυπων
Περιπτώσεις Επιλογής
Διαχωρισμός Αρχείων
Μετασχηματισμός Δεδομένων

5. Μετασχηματισμός Δεδομένων
Κατηγοριοποίηση Μεταβλητών
Υπολογισμός μεταβλητών
Καταμέτρηση τιμών σε μεταβλητές
Καταμέτρηση τιμών σε περιπτώσεις
Συνθήκες υπόθεσης
Επανακωδικοποίηση μεταβλητών

6. Παραγωγή Αποτελεσμάτων – Εξαγωγή Αποτελεσμάτων (Γραφήματα)
Γραφήματα
Εξαγωγή Αποτελεσμάτων
Συστήματα Διαχείρισης Εξόδου Συμπερασμάτων
Παραγωγή
Συγκεντρωτικοί Πίνακες Επεξεργασίας
Κλίμακα Δεδομένων
Κλίμακα μεταβλητών – Γραφήματα
Διάγραμμα Διασποράς
Εμφάνιση Πίνακα

7.Επαγωγική στατιστική
Πίνακες διπλής εισόδου (Crosstabs) – δοκιμαασία Χ στο (τετράγωνο) 2
Έλεγχος μέσων τιμών (one sample T-Test)
Απλή γραμμική παλινδρόμηση : Δείκτες πρόβλεψης
Απλή ανάλυση Διασποράς με ένα παράγοντα (one way ANOVA) (one way Analysis of Variance)
Γραμμική συσχέτιση: Δείκτης (Pearson)

Διάρκεια 16 ώρες