Ηλεκτρονική Σχεδίαση

H σχολή  CARIERRA Πάτρας (Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών), προσφέρει εξειδικευμένη κατάρτιση αλλά και διαρκή επιμόρφωση, μέσα από ένα ευρύ φάσμα σύγχρονων και πιστοποιημένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων Νέων Τεχνολογιών και Πληροφορικής.

Μέσω του προγράμματος «Ηλεκτρονική Σχεδίαση» ο εκπαιδευόμενος/η αποκτά ικανότητες σε βασικές κινητικές και γραφιστικές εφαρμογές, μαθαίνει να δημιουργεί τεχνικές λύσεις και να αξιοποιεί νέες τεχνολογίες.

Μετά το τέλος του προγράμματος δίδεται βεβαίωση παρακολούθησης απο τη σχολή CARIERRA Πάτρας