Πρακτική Λογιστικής σε Μηχανογραφημένο Λογιστήριο

Οι απόφοιτοι του Business School της σχολής Carierra Πάτρας, με τις εξειδικευμένες γνώσεις και τις δεξιότητες που αποκτούν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στη μηχανογραφημένη λογιστική, μπορούν να απασχοληθούν σε μηχανογραφημένα λογιστήρια οικονομικών μονάδων, εφαρμόζοντας τις ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.), της φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, της εργατικής νομοθεσίας, καθώς και της νομοθεσίας της κοινωνικής ασφάλισης.

Η εφαρμογή της λογιστικής επιστήμης με τη χρήση Η/Υ και εξειδικευμένων λογιστικών λογισμικών είναι πλέον επιτακτική για κάθε επιχείρηση. Η απόδοση του Ειδικού Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ανάπτυξη και την εξέλιξη της επιχείρησης.

Το πρόγραμμα «Πρακτική Λογιστικής σε Μηχανογραφημένο Λογιστήριο» είναι ειδικά σχεδιασμένο για να προετοιμάσει τους ενδιαφερόμενους να ανοίξουν δικό τους Λογιστικό – Φοροτεχνικό Γραφείο ή να εργαστούν σε ένα.

Παρέχεται θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση,  αλλά δίνεται μεγαλύτερο βάρος στην πρακτική εκπαίδευση, η οποία είναι απαραίτητη στη λειτουργία ενός Λογιστικού – Φοροτεχνικού Γραφείου.

Μετά το τέλος του προγράμματος δίδεται βεβαίωση παρακολούθησης.

Δωρεάν ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό σε όλους τους συμμετέχοντες στο σεμινάριο.

Ειδικές τιμές για φοιτητές.

Διάρκεια σεμινάριου 6 μήνες. Αρχική τιμή 680 €

Τρόπος πληρωμής: Σε ισόποσες μηνιαίες άτοκες δόσεις

Βασικές ενότητες σεμινάριου

 • Αρχές Λογιστικής
 • Νομικές μορφές Επιχειρήσεων (ΑΤΟΜΙΚΗ, Ο.Ε., Ε.Ε., ΑΤΟΜΙΚΗ, Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Α.Ε.)
 • Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.) Απλογραφικά – Διπλογραφικά βιβλία
 • ΦΠΑ: Συντελεστές – Απαλλαγές από το φόρο – Δικαίωμα έκπτωσης του φόρου – Δαπάνες που δεν εκπίπτουν – Δηλώσεις
 • Θέματα Μισθοδοσίας , Εργατικής και Ασφαλιστικής Νομοθεσίας, Ο.Α.Ε.Δ. , Σ.Ε.Π.Ε.
 • Ε.Γ.Λ.Σ.
 • Ανάπτυξη του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (Ε.Γ.Λ.Σ.) – Πάγια ενσώματα – Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία – Έξοδα Ίδρυσης και Εγκατάστασης – Συμμετοχές & μακροπρόθεσμες απαιτήσεις – Αποθέματα – Απαιτήσεις – Χρεόγραφα – Διαθέσιμα – Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού και Παθητικού – Ενεργητικό – Παθητικό – Ίδια Κεφάλαια – Προβλέψεις – Μακροπρόθεσμες και Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
 • Λογαριασμοί Ενεργητικού του Ε.Γ.Λ.Σ.
 • Λογαριασμοί Παθητικού του Ε.Γ.Λ.Σ.
 • Λογαριασμοί Αποτελεσμάτων του Ε.Γ.Λ.Σ.
 • Εγγραφές Γενικής Λογιστικής – Λογιστική Εταιρειών
 • Ισοζύγια – Αναλυτικά Καθολικά – Ημερολόγια & η χρησιμότητά τους
 • Συμφωνίες Κινήσεων & Επαληθεύσεις
 • Αποσβέσεις
 • Αποτίμηση μενόντων
 • Λογαριασμός Γενικής Εκμετάλλευσης (Λογαριασμός 80)
 • Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσης (Λογαριασμός 86)
 • Λογαριασμός Αποτελεσμάτων για Διάθεση ( Λογαριασμός 88)
 • Διάθεση Αποτελεσμάτων (ΑΤΟΜΙΚΗΣ, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Α.Ε.)
 • Λογαριασμός Εκκαθάρισης Φόρων – Τελών
 • Δημιουργία Οικονομικών Καταστάσεων
 • Ισολογισμός. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης, Διάθεση Αποτελεσμάτων, Κατάσταση Λογαριασμού Γενικής Εκμετάλλευσης
 • Βιβλίο Απογραφών & Ισολογισμών
 • Βιβλίο Παγίων
 • Υποχρεώσεις Λογιστή στην έναρξη νέας χρήσης, καθημερινές, στο τέλος του μήνα, στο τέλος του έτους
 • Αρμοδιότητες Στελεχών Λογιστηρίου
 • Πρακτική άσκηση των εκπαιδευομένων σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, περιβάλλον και ροή εργασιών με πραγματικά παραστατικά ενός Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου όπως καταχώριση παραστατικών – Έλεγχος – Ημερολόγια – Ισοζύγια – Καθολικά – Περιοδικές Δηλώσεις Φ.Π Α. – Προσωρινές Δηλώσεις απόδοσης Φ.Μ.Υ. – Φ.Ε.Ε. κλπ , Εργασίες Τέλους Χρήσης , Κατάρτιση, συμφωνία και υποβολή εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ – Κατάρτιση Οικονομικών Αναφορών, Κατάρτιση Οικονομικών Καταστάσεων, κατάρτιση αρχείων πελατών προμηθευτών ΚΕΠΥΟ, Κατάρτιση και υποβολή Ισοζυγίων τέλους χρήσης στο taxis
 • Πρακτική άσκηση στην κατάρτιση και υποβολή της Α.Π.Δ. στο site του I.K.A.
 • Πρακτική άσκηση στην κατάρτιση και υποβολή των εντύπων στο site του Σ.Ε.Π.Ε.
 • Πρακτική άσκηση στην κατάρτιση και υποβολή των εντύπων του Ο.Α.Ε.Δ.
 • Πρακτική άσκηση συμπλήρωσης όλων των εντύπων και δηλώσεων που υποβάλλονται στο site του taxis και στις Δ.Ο.Υ.
 • Πρακτική άσκηση σε υπολογιστικά φύλλα Excel σε αρχεία που είναι χρήσιμα σε ένα λογιστήριο.
 • Πρακτική άσκηση στο Πρόγραμμα της SingularLogic Eurofasma Γενική Λογιστική
 • Πρακτική άσκηση στο Πρόγραμμα της SingularLogic Eurofasma Εμπορική Διαχείρηση
 • Πρακτική άσκηση στο Πρόγραμμα της SingularLogic Accountant
 • Πρακτική άσκηση στο Πρόγραμμα της SingularLogic Control
 • Πρακτική άσκηση στο Πρόγραμμα της SingularLogic Eurofasma Next
 • Πρακτική άσκηση στο Πρόγραμμα της SingularLogic Manpower
 • Πρακτική άσκηση στο Πρόγραμμα της Union Μισθοδοσία