Μηχανογραφημένη Λογιστική

Το  ετήσιο πρόγραμμα σπουδών «Μηχανογραφημένη Λογιστική» της σχολής CARIERRA Πάτρας , καλύπτει τις ανάγκες κάθε ενδιαφερόμενου. Το σεμινάριο εξελίσσεται συνεχώς, προκειμένου να συμβαδίζει σύμφωνα με τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.

Η εφαρμογή της λογιστικής επιστήμης με τη χρήση Η/Υ και εξειδικευμένων λογιστικών λογισμικών είναι πλέον επιτακτική για κάθε επιχείρηση. Η απόδοση του Ειδικού Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ανάπτυξη και την εξέλιξη της επιχείρησης.

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας ακολουθούν ένα ιδιαίτερα προσοδοφόρο και με διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση επάγγελμα, αφού αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι για κάθε μορφή οικονομικής δραστηριότητας των ελληνικών και πολυεθνικών επιχειρήσεων. 

Μαθήματα α’ εξαμήνου

  • Μηχανογραφημένη λογιστική Ι
  • Λογιστικές εφαρμογές
  • Φορολογικό δίκαιο
  • Λογιστική εταιριών
  • Μαθήματα β’ Εξαμήνου
  • Φορολογία Κεφαλαίου
  • Λογιστική Κόστους
  • Μηχανογραφημένη λογιστική ΙΙ
  • Φορολογικές και λογιστικές Εφαρμογές
  • Λογιστική κόστους