Γραμματέας Διεύθυνσης

Ο/Η Γραμματέας Διεύθυνσης είναι το απαραίτητο, εξειδικευμένο στέλεχος που διαθέτει τις απαιτούμενες τεχνικές και δεξιότητες για τη σωστή λειτουργία όλων των διευθυντικών γραφείων των επιχειρήσεων, των φορέων και των οργανισμών.

Χειρίζεται, αυτόνομα και υπεύθυνα, θέματα σχετικά με την οργάνωση και την αποτελεσματική λειτουργία της διοίκησης μιας επιχείρησης και καθοδηγεί τις δραστηριότητες άλλων υπαλλήλων.  

Μετά το τέλος του σεμιναρίου δίδεται βεβαίωση παρακολούθησης από τη σχολή CARIERRA Πάτρας.

Μαθήματα

  • Τυφλό σύστημα (ελληνική και αγγλική δακτυλογραφία)
  • Δημόσιες σχέσεις – εξυπηρέτηση πελατών
  • Λειτουργία γραμματείας (reception)
  • Οργάνωση γραφείου – Πρακτική γραμματείας
  • Σύγχρονο περιβάλλον γραφείου
  • Εμπορική αλληλογραφία
  • Ειδικά θέματα εργατικού και εμπορικού δικαίου (Γενικές αρχές μισθοδοσίας)
  • Διαχείριση παραστατικών συναλλαγών (case study)

Πιστοποιήσεις

Πιστοποιεί τις βασικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες για την άσκηση της γραμματειακής υποστήριξης.

Πιστοποιεί τις επαγγελματικού επιπέδου γνώσεις και δεξιότητες στο χώρο της γραμματειακής διεύθυνσης.