Γραφίστας Έντυπων και Ηλεκτρονικών Μέσων

Το  ετήσιο πρόγραμμα σπουδών «Γραφίστας Εντύπων και Ηλεκρονικών Μέσων» της σχολής CARIERRA Πάτρας , καλύπτει τις ανάγκες κάθε ενδιαφερόμενου. Το πρόγραμμα εξελίσσεται συνεχώς, προκειμένου να συμβαδίζει σύμφωνα με τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.

Το σεμινάριο αυτό παρέχει θεωρητικές και εφαρμοσμένες γνώσεις, που αναπτύσσουν την οπτική αντίληψη, την αισθητική καλλιέργεια, την ικανότητα σχεδιασμού και έκφρασης, την ικανότητα χρήσης υλικών και μέσων, στοιχείων που απαιτούνται για τη δημιουργία γραφιστικού έργου

Ενότητες

  • Βασικές Έννοιες Γραφίστικης
  • Γραφίστικη με Η/Υ
  • Σημειολογία
  • Οπτική Επικοινωνία στη Γραφίστικη
  • Χρώμα – Ψυχολογία Χρωμάτων
  • Ελεύθερο Σχέδιο
  • Γραμμικό Σχέδιο
  • Φωτογραφία – Επικοινωνία

Μετά το τέλος της παρακολούθησης δίδεται βεβαίωση παρακολούθησης.