Κέντρο Διά Βίου Μάθησης με Άδεια Λειτουργίας από τον ΕΟΠΠΕΠ του Υπουργείου Παιδείας, ΦΕΚ 3172/22-6-22, Αρ.Πρωτ. 72774/Κ6/14-06-22

Μοριοδοτούμενο Σεμινάριο «Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων»
28/6/2017

Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων – Vellum Diploma in Adult Education

 

Πρόκειται για ένα μοριοδοτούμενο σεμινάριο το οποίο απευθύνεται:

 • Σε δάσκαλους, καθηγητές, διευθυντές, σχολικούς σύμβουλους, υπεύθυνους εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, προϊστάμενους εκπαιδευτικών υπηρεσιών, υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και δια βίου μάθησης .Γενικά σε όσους πρόκειται να απασχοληθούν στον εκπαιδευτικό τομέα σε όλο το φάσμα των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της μη τυπικής εκπαίδευσης.
 • Σε στελέχη τμημάτων Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού αλλά και Διευθυντών μονάδων του Ιδιωτικού και ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, οι οποίοι στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους διεξάγουν παρουσιάσεις ή τους αναθέτονται καθήκοντα επιμόρφωσης και κατάρτισης εργαζομένων.
 • Σε όσους θέλουν να αποκτήσουν επιπλέον μοριοδότηση για την ένταξη τους στο εκπαιδευτικό δυναμικό φορέων μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (π.χ. ΙΕΚ)
 • Σε όσους θέλουν, εκτός από την μοριοδοτούμενη βεβαίωση να αποκτήσουν και ένα πιστοποιητικό από φορέα (Vellum Global Educational Services), ο οποίος είναι αναγνωρισμένος από Ελληνικό Δημόσιο και ΑΣΕΠ.

  Γιατί να το παρακολουθήσω;

 • Το σεμινάριο μοριοδοτείται με 2-5 μόρια σε προκηρύξεις των Κοινωνικών Εταίρων (ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ΚΑΝΕΠ  ΓΣΕΕ, ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, ΣΕΒ, ΙΝΕΜΥ της ΕΣΕΕ, ΚΑΕΛΕ της ΕΣΕΕ, ΤΕΕ, ΣΤΕ, ΑΔΕΔΥ).
  Επιπλέον, η παρακολούθηση του προγράμματος αναμένεται να ωφελήσει τους συμμετέχοντες, τόσο γνωστικά όσο και επαγγελματικά.
  Συγκεκριμένα, όλοι όσοι ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα αναμένεται:
 • Να έχουν αποκτήσει γνώση των σύγχρονων μεθόδων διδακτικής.
 • Να πραγματοποιούν διδακτικούς σχεδιασμούς που να εναρμονίζονται με τη φιλοσοφία και τους στόχους της εκπαίδευσης ενηλίκων.
 • Να οργανώνουν προγράμματα διδασκαλίας.
 • Να χρησιμοποιούν αποτελεσματικές μεθόδους προσέγγισης της διδασκαλίας σε Δομές μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 • Να έχουν αποκτήσει αυξημένα επαγγελματικά προσόντα, επικυρωμένα με βεβαίωση παρακολούθησης.
 • Να έχουν συμπληρώσει το βιογραφικό τους με ουσιαστική, αξιόπιστη και εμπεριστατωμένη κατάρτιση.
 • Να έχουν βελτιωθεί επαγγελματικά και προσωπικά.

  Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών:
  Ά ΘΕΩΡΙΑ
  Ενότητα 1: Ιστορική εξέλιξη – Εκπαιδευτική πολιτική.
  Ενότητα 2: Εκπαίδευση Ενηλίκων και Θεωρίες Μάθησης.
  Ενότητα 3: Ομάδα- Ομάδα Στόχος.
  Ενότητα 4: Δυναμική της ομάδας- Επικοινωνία.
  Ενότητα 5: Βασικές ικανότητες-Φύλο-Διαπολιτισμικότητα.
  Ενότητα 6: Μεθοδολογία Σχεδιασμού-Κοινωνικό-Πολιτισμικό Πλαίσιο.
  Ενότητα 7: Εκπαιδευτικές Μέθοδοι-Τεχνικές-Διεργασία.
  Ενότητα 8: Εκπαιδευτικό υλικό- Εποπτικά μέσα-Χώρος.
  Ενότητα 9: Αυτοαξιολόγηση- Συνεχής Ανάπτυξη.

Β ΜΙΚΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ
Έννοια-σκοπός της μικροδιδασκαλίας
Σχεδιασμός μικροδιδασκαλίας
Παρουσίαση μικροδιδασκαλίας
Αξιολόγηση μικροδιδασκαλίας
Σημεία – κλειδιά
Ασκήσεις μικροδιδασκαλίας

Διδακτικά Υλικό/Τρόπος υλοποίησης του προγράμματος:

Τo επιμορφωτικό πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί εξ ολοκλήρου με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως ασύγχρονης εκπαίδευσης (e-learning) μέσω πλατφόρμας και περιλαμβάνει πλήρες υλικό για κάθε ενότητά του. Σε κάθε ενότητα οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να παραδώσουν εντός ορισμένου χρονικού διαστήματος εργασία που ανατίθεται από τον/την μέντορα του προγράμματος. Στους εκπαιδευόμενους παρέχεται συνεχής ανατροφοδότηση μέσω του forum της πλατφόρμας και με e-mails.

Με το πέρας του σεμιναρίου χορηγείται:
Βεβαίωση Επιμόρφωσης μέσω σεμιναρίου
Συνοδευτικό έντυπο Europass με ανάλυση των θεματικών ενοτήτων και του τρόπου υλοποίησης του προγράμματος, με την απόδοση των ανάλογων ευρωπαϊκών πιστωτικών μονάδων ECVET.
Λόγω της υιοθέτησης του Εθνικού Πλαισίου Διασφάλισης Ποιότητας στην εκπαίδευση και από τους δύο φορείς υλοποίησης αποδίδεται επίσης επιπρόσθετο έντυπο αναλυτικής πορείας του καταρτιζομένου κατά την διάρκεια του προγράμματος επιμόρφωσης που έχει επιλέξει (αναλυτική Βαθμολογία & σχολιασμός απόδοσης από τον επιστημονικά υπεύθυνο του έργου).
 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 200 ΩΡΕΣ (2 ΜΗΝΕΣ)
VIDEO : ΝΑΙ
ΗΧΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ : ΟΧΙ
ΔΙΔΑΚΤΡΑ: ΔΩΡΕΑΝ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ: ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ: ΚΟΣΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ : 190 € ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ : VELLUM GLOBAL EDUCATIONAL SERVICES


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Carierra Πάτρας
Κέντρο Διά Βίου Μάθησης
Κανακάρη 101Β, εντός στοάς
(κτίριο Χαλατσοπούλου) 2ος Όροφος
Πάτρα 26221
Τηλ: 2610-622633, Fax: 2610-622395
ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ
facebook    pinterest    youtube    youtube
iso