Κέντρο Διά Βίου Μάθησης με Άδεια Λειτουργίας από τον ΕΟΠΠΕΠ του Υπουργείου Παιδείας, ΦΕΚ 3172/22-6-22, Αρ.Πρωτ. 72774/Κ6/14-06-22

Εκπαίδευση και πιστοποίηση στην Αγγλική Γλώσσα-Carierra Πάτρας
6/9/2019

Εκπαίδευση και πιστοποίηση στην Αγγλική Γλώσσα για τα επίπεδα Β1, Β2, C1 & C2 ΜΟΝΟ με 420€ (Περιλαμβάνει: μαθήματα, εξέταστρα, βιβλία και έξτρα υλικό προετοιμασίας)

Εκπαίδευση και πιστοποίηση στην Αγγλική Γλώσσα στα αναγνωρισμένα από τον ΑΣΕΠ επίπεδα Β1, Β2, C1 & C2.

Το Test of Interactive English (TIE) είναι ειδικά σχεδιασμένο να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ατόμων που επιθυμούν να μάθουν ή να βελτιώσουν τη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Αφορά σπουδαστές που μαθαίνουν Αγγλικά με οποιοδήποτε τρόπο, με τα αποτελέσματα να εκδίδονται σε 20 εργάσιμες μέρες (ένα μήνα) μετά την εξέταση.
 Η εξέταση είναι σχεδιασμένη για να ελέγχει τις επικοινωνιακές και διαδραστικές ικανότητες των υποψηφίων τόσο σε γνωστές όσο και άγνωστες καταστάσεις. Ελέγχεται δηλαδή η ικανότητα του υποψηφίου στη συνομιλία και την παραγωγή γραπτού λόγου με τις ικανότητες ανάγνωσης και ακουστικής να εξετάζονται μέσω της προετοιμασίας που κάνει ο υποψήφιος για την εξέταση καθώς και τις ικανότητες που διαθέτει ώστε να επικοινωνεί αποτελεσματικά κατά τη διάρκεια της εξέτασης. 
 Οι υποψήφιοι λαμβάνουν ένα πιστοποιητικό το οποίο καταγράφει το επίπεδο γνώσης της Αγγλικής γλώσσας με τη χρήση της κλίμακας που βασίζεται στο Κοινό Ευρωπαικό Πλαίσιο γλωσσών του Συμβουλίου της Ευρώπης. Η απόδοση μετριέται με βάση το τί μπορεί να κάνει ο υποψήφιος και σύμφωνα με το τί αναμένεται να μπορεί να κάνει, επομένως δεν υπάρχει βαθμός αποτυχίας. Στο πίσω μέρος του πιστοποιητικού είναι εκτυπωμένη η κλίμακα που περιγράφει το τί μπορεί να κάνει ο κάτοχος του κάθε επιπέδου .
 

Η Carierra Πάτρας λειτουργεί και σαν εξεταστικό κέντρο. 

  Δωρεάν Επανεξέταση(Resit)

Οι υποψήφιοι που πετυχαίνουν στο ένα μέρος της εξέτασης (προφορικό ή γραπτό) το επίπεδο που δήλωσαν στην αίτηση υποψηφίου ότι κατέχουν (ή και ανώτερο), αλλά υστερούν στο άλλο μέρος, σε βαθμό που ο μέσος όρος των δύο μερών να μην τους δίνει πιστοποιητικό του επιπέδου που δήλωσαν, δικαιούνται δωρεάν επανεξέταση στο μέρος της εξέτασης που υστέρησαν.

Διάρκεια δικαιώματος: Οι υποψήφιοι που θα δώσουν εξετάσεις από τις 1 Σεπτεμβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου, θα έχουν το δικαίωμα μιας ΔΩΡΕΑΝ επανεξέτασης, μέχρι και τις 31 Ιουλίου του επόμενου έτους. Οι υποψήφιοι που θα εξετάζονται από τις 1 Ιανουαρίου έως τις 31 Αυγούστου θα έχουν το δικαίωμα μιας ΔΩΡΕΑΝ επανεξέτασης, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ΔΕΝ κάνει χρήση του δικαιώματος επανεξέτασης μέχρι τη λήξη των παραπάνω ημερομηνιών, εκδίδεται το πιστοποιητικό με το επίπεδο που πέτυχε στην πρώτη εξέταση.

Προϋποθέσεις: Οι υποψήφιοι πρέπει να δηλώσουν στην αίτηση υποψηφίου ότι, σε περίπτωση που δεν πετύχουν το δηλωθέν επίπεδο, δεν επιθυμούν έκδοση πιστοποιητικού μέχρι την επανεξέτασή τους. Εάν μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων ο υποψήφιος ζητήσει έκδοση πιστοποιητικού ή βεβαίωσης, τότε το δικαίωμα της δωρεάν επανεξέτασης παύει να ισχύει.

Επισημάνσεις: Η δωρεάν επανεξέταση στο ένα μέρος της εξέτασης (προφορικό ή γραπτό) αποτελεί μία νέα εξέταση και δεν έχει καμία σχέση σε ποια αντικείμενα εξετάστηκε o υποψήφιος στην πρώτη εξέταση. π,χ. ο υποψήφιος για το γραπτό μέρος πρέπει να προετοιμαστεί και για το Book και για το News Story.

Οι δυσλεκτικοί υποψήφιοι που δικαιούνται δωρεάν επανεξέταση στο ΓΡΑΠΤΟ ΜΕΡΟΣ επιβαρύνονται με το κόστος του γραφέα, δηλ. 40€.
 
Συγκεκριμένα

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του αντικειμένου κατάρτισης στην Αγγλική γλώσσα θα αποτελείται από 50 ώρες θεωρητικής διδασκαλίας (2-3 μήνες) .

 Επιπρόσθετη εκπαίδευση

 Υποχρεωτική είναι η ενσωμάτωση σε όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα η επιπρόσθετη τηλεκατάρτιση στην ενότητα που αφορά στην προετοιμασία του εκπαιδευόμενου για την αγορά εργασίας (τεχνικές σύνταξης βιογραφικού, ανάπτυξη προσωπικής στρατηγικής, επαγγελματικός προσανατολισμός, τρόποι εξεύρεσης εργασίας, προσομοίωση συνέντευξης µε τον εργοδότη κ.ά.). 

 Μπορώ να ξεκινήσω χωρίς να γνωρίζω καθόλου Αγγλικά;

Το πρόγραμμα αφορά τους δικαιούχους που έχουν αποκτήσει κατά το παρελθόν βασικές γνώσης Αγγλικής Γλώσσας και είτε δεν έχουν αποκτήσει πιστοποιητικό είτε επιθυμούν να λάβουν πιστοποιητικό ανωτέρου επιπέδου.

Διαδικασία πιστοποίησης

Η συμμετοχή στην διαδικασία πιστοποίησης είναι υποχρεωτική για όλους. Δεν αποκλείεται στους φορείς κατάρτισης αλλά και στους καταρτιζόμενους/ες να συμμετέχουν σε περισσότερες προσπάθειες πιστοποίησης µε συμβολικό πρόσθετο κόστος πιστοποίησης για τον ωφελούμενο που ανέρχεται στα 80€ (έκπτωση 68% επί της αρχικής συμμετοχής των καταρτιζομένων).
 
Διαδικασία πιστοποίησης

Το πιστοποιητικό είναι το Test of Interactive English (TIE) το οποίοι οργανώνεται από το Accreditation and Co-ordination of English Language Services (ACELS). Το ACELS είναι κυβερνητικός οργανισμός, ο οποίος ανήκει στο Υπουργείο Παιδείας και Επιστήμης της Ιρλανδίας.Τα πιστοποιητικά Test of Interactive English περιλαμβάνονται στα υποδείγματα φορέων του ΑΣΕΠ (Παράρτημα Γ) και γίνοται δεκτά για τα επίπεδα Άριστης (Γ2/C2), Πολύ καλής (Γ1/C1), Καλής (Β2) και Μέτριας (Β1) γνώσης της Αγγλικής γλώσσας.
 

Αναγνώριση ΑΣΕΠ

Η Ολομέλεια του ΑΣΕΠ της 30/18-12-2008 αποφάσισε ότι  «οι εξετάσεις πιστοποίησης Αγγλικής γλώσσας Test of Interactive English (ΤΙΕ) εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής  του ισχύοντος στο δημόσιο τομέα Π.Δ. 146/2007 για την απόδειξη της άριστης, πολύ καλής, καλής και μέτριας γνώσης της αγγλικής γλώσσας» (Αρ. Πρωτ.:42069/4.2.2009)


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Carierra Πάτρας
Κέντρο Διά Βίου Μάθησης
Κανακάρη 101Β, εντός στοάς
(κτίριο Χαλατσοπούλου) 2ος Όροφος
Πάτρα 26221
Τηλ: 2610-622633, Fax: 2610-622395
ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ
facebook    pinterest    youtube    youtube
iso